Vi har mange rettigheter i livet og mange av disse starter allerede i en tidlig alder, for eksempel når vi begynner på skolen. Men kjenner du egentlig til hvilke rettigheter du har når du går på skole og i området hvor du bor? Vi har funnet frem til de viktigste av dem og du lese mer om dem her.

1. Når undervisningen skal legges opp på skolen og gjennomføringen skal planlegges, så har du krav på å være med på dette. Du skal som elev få være med til å påvirke hvordan du lærer.

2. Hvis du har hatt en prøve og fått en karakter du ikke mener er riktig, så har du rett til å spørre læreren om grunnlaget. Karaktersettingen skal skje ut fra de krav som er i læreplanen og de kompetansemålene som har blitt fastsatt.

3. Du har som elev rett til det som kalles for tilpasset undervisning. Det betyr at skolen og lærerne skal legge til rette for dem som har ekstra behov av ulike slag. Enten det gjelder større variasjon i arbeidsoppgavene, hvilke lærestoff som brukes, tempo i undervisningen eller hvordan undervisnings-miljøet settes opp.

4. En viktig paragraf i det som kalles for opplæringsloven er § 9a. Denne omhandler mobbing, et tema som dessverre alt for ofte er aktuelt på mange skoler. Men i denne paragraf står det du har krav på et godt skolemiljø. Har dere problemer på skolen, så er det skolen sin plikt å følge opp og du kan som elev henvise til denne loven.

5. I samme lov, opplæringsloven, så er det også en paragraf som omhandler elevenes rett til rådgivning. Denne paragrafen heter § 9-2 og her står det at du skal få den rådgiving du trenger innen spørsmål om yrkestilbud, yrkesvalg og ikke minst utdanning. Denne rettighet er viktig for deg som er klar til videre utdanning eller i tvil om hvilken retning du skal ta med henblikk på valg av yrke.

Utenfor skolen

Mange interessere seg selvsagt for nærmiljøet sitt da det gjerne er her man bor en stor del av livet. Derfor er det viktig å kjenne til hvilke rettigheter man har når det kommer til beslutninger som kan påvirke området der du bor.

1. På et overordnet nivå er det staten som må sørge for at ungdommer får tilgang til den informasjon de trenger. Dette gjelder også for nærområdet ditt og denne plikten er beskrevet i FN’s Barne-konvensjon, artikkel 13 og 17.

2. Når noe skal bygges eller endres i Norge, så er det gjerne plan- og bygningsloven som regulerer dette. Her står det at det skal tas hensyn til unges oppvekstsvilkår. Dette er med til å sikre at en viktig rettighet som sikre og gode utearealer forblir tilgjengelige i området ditt og at dette tas med i betraktningene når nybygg eller moderniseringer planlegges.

3. Som ungdom har du også rett til å delta i kulturlivet, noe som er lovfestet i kulturloven. Du skal ha tilgang til forskjellige fritidsaktiviteter innen kunst og kultur. Dette skal sikre unge en fritid med et positivt innhold og det er den enkelte kommune som har plikt til å legge til rette for dette.