Hvert år blir det avgjort på Stortinget, hvor mange som må inn til førstegangstjeneste. Ut fra dette tallet må Forsvaret så avgjøre hvordan de løser dette organisatorisk og hvilke behov de har innen de ulike grenene av Forsvaret. Hvilke behov forsvaret har, avgjør hvor mange som blir kalt inn. Når først dette er på plass, begynner jobben med å finne frem til de ungdommer som skal inn i militæret. Dette skjer på det som kalles for «sesjon 1 og 2» og det er her det blir avgjort om man er tjeneste-dyktig eller ikke. De som går gjennom begge de to sesjonene og blir erklært for tjenestedyktige, kan da bli kalt inn, men det er langt fra alle som blir det.

Ikke alle blir kalt inn

Det å bli erklært for tjenestedyktig er ikke det samme som at man blir kalt inn. En ting er om du dekker behovet som forsvaret har på den tiden, noe annet er at kravene ofte er lavere på sesjonen enn de krav som blir stilt til soldater som faktisk skal gjennomføre førstegangstjenesten. Hvert år er det derfor en rekke menn som blir godkjent på sesjon, men som likevel ikke kommer inn. Noe av det som det blir lagt vekt på, er at du har en utdanning eller yrkeserfaring som kan brukes i Forsvaret. Kan du svare ja til dette, så kan du også være ganske sikker på at du blir kalt inn til førstegangstjeneste. Noen eksempler på utdannelser som står i høy kurs i Forsvaret, er mekanikere og de med høyere utdanning som leger, tannleger og psykologer.

I Norge kan man også få fritak fra militærtjenesten. Dette er ikke det samme som å nekte, men her søker man om å slippe førstegangstjeneste av ulike årsaker. Man kan selvsagt også nekte å stille til tjeneste, men dette får helt andre konsekvenser enn å søke om å slippe. Ved ren nekt kan man risikerer fengselsstraff, som vil bli stående på rullebladet og dermed gjøre det veldig vanskelig å få jobbe senere. Men det er mulig å søke om fritak.

Grunner til å slippe militærtjeneste

Det er i utgangspunktet tre muligheter for å slippe militærtjenesten. Den ene er om du er toppidrettsutøver, den andre om du er pasifist og den siste er hvis du har et problem med helsen.

1. Toppidrettsutøver

Det er mulig å søke om fritak hvis man er ung toppidrettsutøver og må fortsette med idrettssatsingen. Her må man søke gjennom det forbund man er tilknyttet og selve søknadsskjemaet finner man på Olympiatoppens nettsider. Det sier derfor litt seg selv at man må ha et ganske høyt nivå for å kunne søke som toppidrettsutøver.

2. Pasifist

Den kanskje mest vanlige årsaken som brukes når unge søker om fritak, er på grunn av holdningene deres. Dersom du har en pasifistisk holdning, og ikke tror på våpen, maktbruk og krig, så kan man søke om fritak.  Dette gjøres på et eget søknadsskjema på Forsvaret sin nettside, men det er viktig å poengtere at holdningene man har til krig og våpen, må være reelle og ikke noe man kun sier for å slippe tjeneste.

3. Helse

Sist, men ikke minst kan man søke om fritak på grunn av helsen. Det kan være en skade, sykdom eller et annet helseproblem man har fått etter sesjon 2 og som gjør at det ikke er mulig å gjennomføre førstegangstjenesten. Her må man sende en egen søknad og legge ved dokumentasjon fra legen. Her er det viktig å få med de plager eller skader som har oppstått og legens vurdering av disse med dokumentasjon på de undersøkelser som har blitt utført.